top of page

Näringsämnen

Östersjön får idag för mycket näringsämnen vilket leder till övergödning av havet. Ett tydligt exempel på detta är den årliga algblomningen på sommaren.  

 

Uppgift

Klassen gör ett studiebesök på ett närliggande reningsverk och tar vattenprov (med stöd av personal från Utvecklingscentrum för vatten (UCV) i inflöde till reningsverket och i utloppet från verket samt i det mottagande vattendraget – UCV visar hur man analyserar hur mycket kväve och fosfor det finns i vattnet. Resultatet ska illustrera hur mycket kväve och fosfor som försvinner/binds i reningsverket.

 

Kontakta Amelia Morey Strömberg på UCV.

Länkar:
https://www.wwf.se/hav-och-fiske/ostersjon/overgodning-och-algblomning/
https://www.havet.nu/?d=31
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/
https://balticsea2020.org/oestersjoens-utmaningar/oevergoedning
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/juni/nya-undersokningar-om-overgodningen-i-ostersjon/

bottom of page