top of page

Klimatförändringar

Klimatförändringar – Östersjön kommer att bli påverkad av klimatförändringarna. När haven värms upp minskar syrehalten. I syrefattiga havsmiljöer blir effekterna av övergödningen mer påtagliga. Troligen kommer en högre temperatur också leda till att salthalten minskar. Både en höjd temperatur och en minskad salthalt riskerar att förändra arternas utbredning. Arter som befinner sig på gränsen till sitt utbredningsområde tvingas flytta och riskerar att försvinna helt från Östersjön.Länkar:
https://balticeye.org/sv/artiklar/klimatforandringar-drabbar-ostersjon-extra-hart/
https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vad-gor-klimatforandringarna-med-ostersjon-1.136995
https://www.su.se/ostersjocentrum/kommunikation/skrifter-och-rapporter/%C3%B6stersj%C3%B6centrums-rapportserie/framtidens-%C3%B6stersj%C3%B6n-p%C3%A5verkan-av-%C3%B6verg%C3%B6dning-och-klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar-1.503056?cache=546
https://www.havet.nu/?d=176

https://www.svt.se/opinion/krafttag-kravs-om-ostersjon-ska-kunna-mota-klimatforandringarna
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-i-Sverige/Konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem/

bottom of page