top of page

Klimatförändringar

Klimatförändringar – Östersjön kommer att bli påverkad av klimatförändringarna. När haven värms upp minskar syrehalten. I syrefattiga havsmiljöer blir effekterna av övergödningen mer påtagliga. Troligen kommer en högre temperatur också leda till att salthalten minskar. Både en höjd temperatur och en minskad salthalt riskerar att förändra arternas utbredning. Arter som befinner sig på gränsen till sitt utbredningsområde tvingas flytta och riskerar att försvinna helt från Östersjön.

Uppgift

Har Östersjön blivit varmare? Leta efter temperaturmätningar! Vem gör sådana? SMHI? Finns det gamla mätningar? Har någon mätningar från Norrtäljeviken? Kapellskär? Kanske kan man titta på en stor sjö i Roslagen - Erken.
 

Hur är det med isläggning och islossning i Östersjön. Vem har information? SMHI? Stockholms universitet? Kan man titta på en stor sjö lokalt - Erken?

Den här uppgiften genomförs med stöd av personal från Erkenlaboratoriet, som kan ta fram data. Här kan klassen vara på Erkenlaboratoriets föreläsningssal och man arbetar med ledning av personal från laboratoriet.

Kontakta Pia Larsson på Erkenlaboratoriet.

Länkar:
https://balticeye.org/sv/artiklar/klimatforandringar-drabbar-ostersjon-extra-hart/
https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/vad-gor-klimatforandringarna-med-ostersjon-1.136995
https://www.su.se/ostersjocentrum/kommunikation/skrifter-och-rapporter/%C3%B6stersj%C3%B6centrums-rapportserie/framtidens-%C3%B6stersj%C3%B6n-p%C3%A5verkan-av-%C3%B6verg%C3%B6dning-och-klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar-1.503056?cache=546
https://www.havet.nu/?d=176

https://www.svt.se/opinion/krafttag-kravs-om-ostersjon-ska-kunna-mota-klimatforandringarna
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-i-Sverige/Konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem/

bottom of page